اجاره بها

یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعوای تعدیل نرخ اجاره بهای ماهانه است .اینگونه دعواها درمواقع پایان مدت قرارداد اجاره صورت می گیرد. به طورمثال از تاریخ پایان استفاده مستاجراز آپارتمان یا مغازه چند ماه گذشته است در این صورت اگر مالک و مستاجر در مورد مبلغ اجاره بهای جدید به توافق نرسند ،

 ادامه مطلب/ کلیک نمایید...

 هریک می توانند در شورای حل اختلاف درخواست تغییر رقم اجاره بها را تنظیم کنند. از آنجاکه در این دعوا ،مالک ،تقاضای افزایش و مستاجر، متقاضی کاهش اجاره بها هستند ، از طرف شورای حل اختلاف کارشناسی به محل ملک مراجعه و پس از بررسی موضوع و بازدید از ملک مبلغی عادلانه  را به عنوان اجاره بها تعیین می کند.

منبع:www.MILAD-BAGHERI.ir