سند

 

مراحل تفکیک سند مشاع چیست؟

تفکیک سند مشاع هنگامی انجام می شود که هر یک از شرکا یا همه ی شرکا که دارای سهمی در یک سند  هستند ، بخواهند که سند مورد نظر را به صورت مجزا در آورند ، به گونه ای که هر نوع تصرفی را که خواهان آن هستند ، مثل وثیقه گذاشتن ، بتوانند بر روی سند خود اعمال نمایند ، از این رو در این مقاله مراحل تفکیک سند مشاع مورد ارزیابی قرار می گیرد

در عمل تفکیک سند مشاع ، اعم از اینکه سند مشاع مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول باشد ، سند به چند قسمت تقسیم می شود و از حالت مشاع خارج می گردد ، تفکیک سند مشاع در ادراه ی ثبت انجام می شود که پس از تفکیک سند ، هر یک از شرکا حق تصرف در سهم خود را دارند

ادامه مطلب/کلیک نمایید...

با توجه به اینکه سند مشاع مربوط به اموالی منقول یا غیرمنقولی است که دارای چند مالک می باشد ، لذا با تقاضای یکی از شرکا یا همه ی آنها که منجر به تقسیم مال می گردد ، مال مربوطه مفروض نامیده می شود

 

تفکیک سند مشاع

هنگامی که قطعات مربوط به سهم هر شریک مشخص و تقسیم شد ، جهت صدور سند مالکیت مفروض ، سند اولیه در اداره ثبت باطل می شود و تقسیم نامه تنظیم می گردد

پس از اتمام مرحله ی اول ، صورت مجلس تفکیکی که در آن حدود مساحت هر قطعه  تقسیم شده مشخص می شود ، تنظیم می شود و برای صدور سند مفروض به اداره ی ثبت و اسناد ارسال می گردد

در این مرحله ، برای هر مالک ، سهم مفروزی تعیین می گردد و اسناد و مدارک مال مشاع همراه با تقسیم نامه از طرف دفترخانه ها به اداره ثبت و اسناد فرستاده می شود ، سند اولیه باطل و سند مفروضی برای هر مالک صادر خواهد شد

صورت مجلس تفکیکی ، مقدمه ای برای تقسیم نامه است که به موجب آن ، اداره ی ثبت اسناد ، می تواند برای هر واحد یا قطعه از مال مفروز ، سند مالکیت صادر کند ، لذا تنظیم تقسیم نامه برای هر یک از مالکین سند مشاع ،الزامی است

چنانچه در تنظیم تقسیم نامه ، مالکین نسبت به آن رضایت نداشته باشند ، دادرس کارشناسی جهت حل قانونی مشکل تعیین می گردد 

 

صورت مجلس تفکیکی

صورت جلسه ای که در آن تعداد واحدها ، مساحت هر واحد و شماره گذاری آنها ، انجام شده است از این رو ، اگر ملک قبل از تفکیک ، متعلق به یک نفر باشد ، با تنظیم صورت مجلس متعلق به همان یک نفر است اما ، در ملک مشاعی ،  کل واحد ها تفکیک و برای هر نفر سهمی که دارند ، مشخص می گردد

 

منبع:www.Milad-Bagheri.com